Form does not differ from emptiness
Apr 01, 2014 bis May 04, 2014

International Abstract Painting Exihibition

Exhibition Time
1.4.2014 - 4.5.2014

Forum
19.4.2014

Exhibition Title
Form does not differ from emptiness

Organizer & Exhibition Place
Meijiang Art Center, Tianjin, China

Co-organizer
SHI FANG Fine Art, Düsseldorf
Tianjin Academy of Fine Arts

Exhibition Director
Xiao Bing | China

Curator
Shang Changsong | China

Artists
Chen Qiang | China
Chen Ruobing | China
Cristobal Ortega | Spain
Deng Guoyuan | China
Eberhard Ross | Germany
Jindřich Zeithamml | Czech Republic
Kim Teak Sang | Korea
Li Lei | China
Liang Quan | China
Ma Shuqing | China
Mario Reis | Germany
Marta Guisande | Spain / Germany
Meng Luding | China
Qi Haiping | China
Qu Jianxiong | China
Tan Ping | China
Ton Slits | Holand
Zhou Yangming | China
Zhu Jinshi | China